Izmijenjena Naredba o radnom vremenu za prvomajske praznike, neradni 1. i 2. maj

Gradonačelnik grada Derventa, donio je


N A R E D B U
o određivanju preduzeća, ustanova i drugih organizacija koji su dužni da rade i u dane praznika Republike Srpske i utvrđivanju dužine radnog vremena za subjekte koji mogu da rade u dane republičkih praznika

Član 1.
U dane republičkog praznika: Međunarodni praznik rada 1., 2., 3. maj 2021. godine i Dan pobjede nad fašizmom 9. maj 2021. godine, radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dužna su da rade:
1) Preduzeća koja obavljaju komunalne djelatnosti: isporuka vode, održavanje čistoće, održavanje ulica, saobraćajnica, čišćenje javnih površina, u vremenu od 00:00 do 24:00 časa,
2) Profesionalna vatrogasna jedinica, u vremenu od 00:00 do 24:00 časa, odnosno organizovanje dežurstava i pripravnosti, zavisno od procjene opasnosti.
3) Javni prevoz putnika – autobuske stanice, u skladu sa redovima vožnje, a čekaonica i informacije u vremenu od 00:00 do 24:00 časa.

Član 2.
Na dan 01. i 02. maj 2021. godine, privredni i drugi subjekti ne rade, ali radi zadovoljavanja povećanih potreba građana u vrijeme praznika, mogu da rade:
1) privredni i drugi subjekti kojima je zakonskim ili drugim propisima izričito dozvoljeno da rade,
2) zdravstvene ustanove u skladu u okviru redovnog radnog vremena,
3) benzinske pumpne stanice, trgovinski objekti na autobuskim stanicama i benzinskim pumpnim stanicama
Član 3.
Na dan republičkog praznika 03., i 09. maj 2021. godine, mogu da rade u vremenu od 07:00 do 16:00 časova svi privredni i drugi subjekti na području grada Derventa kojima je dozvoljen rad prema Naredbi o regulisanju rada trgovinskih i drugih objekata na teritoriji Grada Derventa, broj: 02-140-13/21 od 26.04.2021. i Naredbe broj 02-140-14/21 od 27.04.2021. godine.

Član 4.
U dane republičkih praznika ugostiteljski objekti mogu da rade u skladu Naredbom o regulisanju rada trgovinskih i drugih objekata na teritoriji Grada Derventa, broj: 02-140-13/21 od 26.04.2021. i Naredbom broj 02-140-14/21 od 27.04.2021. godine

Član 5.
U slučaju postupanja suprotno odredbama ove Naredbe, primjenjivaće se odredbe o nadzoru, propisanim prekršajima i sankcijama za učinjeni prekršaj iz Zakona o praznicima, zakona koje regulišu navedene oblasti i Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim, zanatskim, uslužnim i drugim objektima i djelatnostima na području grada Derventa.

Član 6.
Stupanjem na snagu ove Naredbe, prestaje da važi Naredba o određivanju preduzeća, ustanova i drugih organizacija koji su dužni da rade i u dane praznika Republike Srpske i utvrđivanju dužine radnog vremena za subjekte koji mogu da rade u dane republičkih praznika broj 02-140-15/2021 od 27.04.2021. godine.

Član 7.
Ova Naredba objaviće se u „Službenom glasniku grada Derventa“, „Derventskom listu“, zvaničnoj internet stranici grada Derventa i na oglasnoj tabli Gradske uprave Derventa.

Broj: 02-140-16/2021 GRADONAČELNIK GRADAD

Datum 29. aprila 2021. godine MILORAD SIMIĆ

Tagovi: